Thánh Lễ – Chúa Nhật XIX Thường Niên | lúc 6h00 – 09/08/2020

WGPKT(09/08/2020) KONTUM