Thánh Lễ – Chúa Nhật XIX Thường Niên | Lúc 8h00 – 09/08/2020 Tiếng Bahnar

WGPKT(09/08/2020) KONTUM