Thánh Lễ Giỗ 100 Ngày Cha Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P – 10/05/2022

WGPKT(11/05/2022) KONTUM