Thánh Lễ Kính Trọng Thể Thánh Stêphanô Cuénot Thể – 14/11/2022, tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

WGPKT(14/11/2022) KONTUM