Thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ Đăk Tăng Giáo phận Kon Tum 31-08-2019

WGPKT(02/09/2019) KONTUM