Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Hồng Ân Linh Mục Của Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu, 12/05/1972 – 12/05/2022

WGPKT(14/05/2022) KONTUM