Thánh Lễ Tạ ơn: Mừng Tân Chính Xứ Giáo xứ Phương Nghĩa – 26/11/2019

WGPKT(28/11/2019) KONTUM