Thánh Simon Và Thánh Giuđa, Tông Đồ (28/10)

WGPKT(27/10/2021) KONTUM