Tìm Hiểu Thượng Hội Đồng Về Hiệp Hành: Một Thượng Hội Đồng Chưa Từng Có!

Nguồn Youtube: Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
WGPKT(11/01/2022) KONTUM