Trực Tiếp Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế – 5h30′ Thứ Năm 30/11/2023 Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

WGPKT(29/11/2023) KONTUM