Cáo Phó: Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Nam, CM

Văn Phòng TGM xin kính báo:

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

 CÁO PHÓ

 

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum, 

Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

và Gia Đình

Trân trọng báo tin:

Linh Mục GIUSE NGUYỄN VĂN NAM, CM

(Đang phục vụ tại giáo xứ Kon Xơmluh, Giáo phận Kon Tum)

Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1988, tại Lâm Đồng.

Khấn dòng ngày 12 tháng 8 năm 2015

Thụ phong linh mục ngày 25 tháng 8 năm 2022 

 Đã được Chúa gọi về lúc 17h15 Thứ Sáu, ngày 18. 11. 2022

Hưởng dương 34 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm cử hành vào lúc 10g00, ngày 19. 11. 2022,

tại Cộng đoàn Kon Xơmluh.

Thánh lễ An Táng lúc 06h30 sáng Thứ Hai, ngày 21. 11. 2022

tại Nhà Thờ Kon Xơmluh.

An táng tại đất thánh của Tỉnh Dòng.

 

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Cha GIUSE sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

Văn Phòng Tòa Giám Mục Kon Tum
WGPKT(18/11/2022) KONTUM

TIỂU SỬ

CHA GIUSE NGUYỄN VĂN NAM

+Sinh ngày 10 tháng 04 năm 1988,
  tại Lộc Đức, Bảo Lâm, Lâm Đồng.
  Thuộc Giáo xứ Lộc Đức, Giáo phận Đà Lạt.
+Rửa tội ngày 25 tháng 12 năm 1988,
  tại nhà thờ Thượng Thanh, Giáo phận Đà Lạt.
+Thêm Sức ngày 28 tháng 05 năm 2000, tại nhà thờ Đức
  Thanh, Giáo phận Đà Lạt.
+Gia nhập Đệ Tử Viện ngày 29 tháng 08 năm 2011, tại Đà
  Lạt.
+Học triết học tại học viện Durando từ 8/2012 – 8/2015
+Vào Nội Chủng Viện ngày 12 tháng 08 năm 2015, tại Túc
  Trưng, Đồng Nai.
+Làm Lời Quyết Tâm ngày 13 tháng 08 năm 2016, tại Đà Lạt.
+Học thần học tại Trung Tâm Học Vấn Đa Minh, từ 8/2016 –
  7/2020.
+Mục vụ tại Tu Viện Vinh Sơn Túc Trưng từ 07/2020 –
  05/2022.
+Khấn trọn ngày 20 tháng 07 năm 2021.
+Thụ phong linh mục ngày 25 tháng 08 năm 2022.
+Mục vụ tại Cộng đoàn Kon Xơm Lũh, Giáo phận Kon Tum,
  từ tháng 05/2022 đến nay.
+Được Chúa gọi về lúc 17 giờ 15, ngày 18 tháng 11 năm
  2022.

Theo Văn phòng Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam
Nguồn: Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn


WGPKT(Cập nhật 19/11/2022) KONTUM