Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Angleh 31.05.2023

 

WGPKT(14/05/2023) KONTUM