Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ Tri Lễ (08.12.2023)

 

WGPKT(01/12/2023) KONTUM