Giáo Xứ Phú Mỹ : Thiệp Mời Mừng Bổn Mạng – Làm Phép Nhà Mục Vụ & Nhà Sinh Hoạt – Đón Cha Xứ Mới 22.11.2022


WGPKT(17/11/2022) KONTUM