Thiệp Mời Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Và Mừng Bổn Mạng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ 26.11.2022WGPKT(17/11/2022) KONTUM