Thiệp Mời Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Vinh Sơn 15.12.2022

WGPKT(15/11/2022) KONTUM