Thiệp Mời Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Nhà thờ Mới Và Bổn Mạng Giáo Xứ Rờ Kơi 01.01.2023

WGPKT(20/12/2022) KONTUM