Bổ Nhiệm Mới

Kính thưa Quý Cha,Vừa qua, Đức Cha Aloisiô đã ký quyết định bổ nhiệm một số Cha vào những chức danh sau:

* CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM

1. Cha Gioan Nguyễn Quốc Vũ. Sinh ngày 01.7.1977, linh mục: 14.11.2008.

Chức danh: Giám Đốc CVTSKT

2. Cha Antôn Võ Văn Hải. Sinh ngày 25.12.1984, linh mục: 29.9.2017.

Chức danh: Phụ tá CVTSKT

3. Cha Phaolô Trần Quốc Bảo. Sinh ngày 24.02.1981, linh mục: 06.6.2013.

Chức danh: Linh Hướng kiêm Giám Học Nhà Bok Do thuộc CVTSKT

Bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 03.9.2019


* DÒNG ẢNH PHÉP LẠ:

1. Cha Phêrô A Đên.Sinh ngày 10.10.1976, linh mục: 05.6.2013. 

Hiện đang phụ trách dịch thuật tiếng Bahnar, 

Nay kiêm linh hướng các Yă APL

2. Cha Gioan B. Hồ Quang Huyên. Sinh ngày 06.5.1968, linh mục: 14.11.2008. 

Hiện đang Chính xứ Phương Nghĩa, 

Nay kiêm linh hướng các Yă Nhà Tập APL

3. Cha Phêrô A Xoang. Sinh ngày 11.12.1978, linh mục: 29.9.2017. 

Hiện đang Phó xứ Chính Tòa, 

Nay kiêm linh hướng các Yă Nhà Đệ Tử APL

Bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 05.9.2019


VPTGM kính báo

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

WGPKT(26/09/2019) KONTUM