Làm Phép Nhà Thờ Kon Gung 09/09/2019

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thiệp mời Làm Phép Nhà Thờ Kon Gung, hạt Đăk Hà.

VPTGM

WGPKT(04/09/2019) KONTUM