Thông Báo: Phong Chức Linh Mục Và Phó Tế (03/12/2021)

WGPKT(10/11/2021) KONTUM