Tiếng Vọng Số 23, Tháng 11 Năm 2021

WGPKT(09/11/2021) KONTUM