Thánh Lễ Tạ Ơn 50 Năm Sứ Vụ

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thiệp Mời của Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên

WGPKT(07/10/2019) KONTUM