Thánh Lễ Tạ Ơn – Hồng Ân Vĩnh Khấn

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thiệp Mời của Dòng Ảnh Phép Lạ

WGPKT(10/10/2019) KONTUM