Thiệp Mời Phong Chức Phó Tế

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận Thiệp Mời Phong Chức Phó Tế (03.12.2019)

WGPKT(27/11/2019) KONTUM