Câu Hỏi Thỉnh Ý Hiệp Hành Cấp Giáo Hạt

         Giáo Phận Kon Tum
Ban Linh Hoạt Viên Giáo Phận

 

 

Kính gửi: – Quý Cha Quản Hạt,

     – Quý Cha,

     – Quý Tu Sĩ và Gia đình Giáo Phận.

 

Lãnh ý Đức Giám Mục Giáo Phận, Ban Linh Hoạt Viên xin gửi đến Gia đình Giáo phận những gợi ý về một số lãnh vực để Gia đình Giáo phận cho NHẬN XÉT, cùng với những ĐỀ NGHỊ.

Những NHẬN XÉT cùng với ĐỀ NGHỊ này được tiến hành trong thời gian Hiệp Hành Thỉnh Ý Cấp Giáo Hạt. Xin các Cha, các Tu sĩ và các tín hữu chỉ đưa ra những NHẬN XÉT và ĐỀ NGHỊ, không phản biện; và xin Thư Ký ghi nhận trong Bản Đúc Kết của Giáo Hạt.

Chúng con xin đưa ra một số câu hỏi gợi ý như sau:

 

CÂU HỎI THỈNH Ý HIỆP HÀNH CẤP GIÁO HẠT

 

1. Vai trò của các Linh mục

Trong việc điều hành và những hoạt động của Giáo xứ?

 

2. Hiệp Hành Với Lương Dân

a. Quan tâm đến họ thế nào?

b. Mời gọi họ cùng tham gia vào công việc chung? (sứ mạng loan báo Tin mừng)

 

3. Hiệp Hành Với Các Dòng Tu và Tu Hội Đời

a. Đề nghị những phương cách để sự phối hợp với các Dòng đạt kết quả tốt nhất nơi môi trường mình sống?

b. Chung tay thi hành sứ vụ nơi những vùng biên cương mới?

 

4. Việc Tổ Chức Các Hội Đoàn

a. Những đề nghị để củng cố các hội đoàn: sống với tinh thần của hội đoàn.

b. Những đề nghị để các hội đoàn tham gia vào sứ vụ Loan báo Tin mừng cách cụ thể và tích cực.

 

5. Việc Đào Tạo Ứng Sinh Linh Mục-Đại Chủng Viện

a. Phương cách nào để có ơn gọi Linh mục – Tu sĩ cho Giáo Phận?

i. Tham gia vào gia đình ơn gọi: gia đình Phanxicô; đóng góp nhân sự lo cho công cuộc này.

ii. Mỗi Giáo hạt có thể hình thành 1 Tiểu Chủng Viện?

b.Nhóm ơn gọi đồng hành và giúp các em biện phân cho ơn gọi của mình?

 

6. Việc Truyền Giáo Trong Giáo Phận

a. Bổ túc và đào tạo những tình nguyện viên Loan báo Tin mừng?

b. Những đề nghị để việc Loan báo Tin mừng trong Giáo phận đạt nhiều hoa trái hơn.

 

7. Kinh nghiệm Hiệp Hành trong Giáo Xứ

Có những chuyển biến, đổi mới nơi các tín hữu?

 

Chúng con xin nhắc lại:

 

Từ 15-5 đến 31-5-2022: Tiến trình hiệp hành thỉnh ý cấp Giáo Hạt, Dòng tu.

Từ 01-6 đến 14-6-2022: Giáo Hạt, Dòng tu gửi Bản đúc kết về Giáo Phận.

 

Xin Chúa Thánh Thần ban ơn, để việc Hiệp Hành Thỉnh Ý cấp Giáo Hạt gặt được nhiều hoa trái tốt đẹp.

 

Chúng con xin chân thành cảm ơn.

 

Kon tum, ngày 24 tháng 5 năm 2022
Ban Linh Hoạt

Giuse Đỗ Hiệu

Lm Tổng Đại Diện

WGPKT(26/05/2022) KONTUM