Tài Liệu Học Hỏi Về Thượng Hội Đồng Giám Mục Lần Thứ XVI (2021-2023)

WGPKT(14/01/2022) KONTUM