Giáo Xứ Plei Tơwer

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: H. Chư Păh
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Antôn Nguyễn Văn Bình
Giáo dân: 5500
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h15 Nt Chính  
     
Ba 5h15 Nt Chính  
     
5h15 Nt Chính  
     
Năm 5h15 Nt Chính  
     
Sáu 5h15 Nt Chính  
     
Bảy 5h15 Nt Chính  
15h00 Plei Mor  
Chúa Nhật
 
5h30 Nt Chính  
8h30 Nt Chính  
17h00 Plei Tơwơr  

 

Lược Sử Giáo Xứ Plei Tơwer

WGPKT(13/01/2022) KONTUM