Thông Báo Truyền Chức Phó Tế 03.12.2022

Văn Phòng Tòa Giám Mục Kon Tum
WGPKT(09/11/2022) KONTUM