Tiếng Vọng Số 22, Tháng 10 Năm 2021

WGPKT(09/10/2021) KONTUM