Thư Mời Hiệp Thông Đại Hội Caritas Việt Nam 2023

 

THƯ MỜI HIỆP THÔNG ĐẠI HỘI CARITAS VIỆT NAM 2023

WGPKT(17/09/2023) KONTUM