Thánh Lễ Trọng Thể Mừng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Tại Măng Đen, ngày 11/12/2018

WGPKT(11/12/2018) KONTUM