Bài Giảng Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông – Thánh Lễ Đức Mẹ Măngđen 2018

Trong Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Tại Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, Vào Ngày 11 Tháng 12 Năm 2018, Cha Phê-rô Nguyễn Vân Đông, Tổng Đại Diện Giáo Phận Kontum Chia Sẻ Lời Chúa.

WGPKT(12/12/2018) KONTUM