Giáo Xứ Chroh Ale

Địa Chỉ: Bon Sô Ama Mrơng

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Ia Peng , H. Phú Thiện
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Văn Tuân
Giáo dân: 1500
Giáo họ trực thuộc: 0

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
17h30 Nt Chính  
Ba      
17h30 Nt Chính  
     
17h30 Nt Chính  
Năm      
17h30 Làng Sô Ama Mrơng  
Sáu      
17h30 Nt Chính  
Bảy 05h30 Nt Chính  
     
Chúa Nhật  05h30 Nt Chính  
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(25/10/2021) KONTUM