Giáo Xứ Bôn Ơi Nu

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Ia Rsươm – H. Krông Pa
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Maccô Bùi Duy Chiến
Giáo dân: 3850
Giáo họ trực thuộc: 5

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Nt Chính và Giáo họ  
     
Ba 5h30 Giáo họ  
18h00 Nt Chính  
5h30 Giáo họ  
18h00 Nt Chính  
Năm 5h30 Giáo họ  
18h00 Nt Chính  
Sáu 5h30 Giáo họ  
18h00 Nt Chính  
Bảy 5h30 Nt Chính và Giáo họ  
17h00 Giáo họ  
Chúa Nhật  6h00 2 giáo họ  
7h30 2 giáo họ  
9h00 Nt chính và giáo họ  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(25/10/2021) KONTUM