Giáo Xứ Ngô Sơn

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Chư Jôi-H.Chư Păh
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giêrônimô Nguyễn Đình Thuật, CSsR
Giáo dân: 874
Bổn mạng giáo xứ Đức Mẹ Vô NHiễm Nguyên Tội
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
     
Ba      
17h30 Nt Chính  
6h50 Nt Chính  
     
Năm      
18h30 Nt Chính  
Sáu 6h00 Nt Chính  
     
Bảy      
18h30 Nt Chính  
Chúa Nhật  6h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ Ngô Sơn

WGPKT(05/01/2022) KONTUM