Giáo Xứ Ia Blứ

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Thôn Phú Vinh, Xã Ia Bcứ, H Chư Pưh
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Phaolô Nguyễn Đình Thi
Giáo dân: 2000
Giáo họ trực thuộc: 1

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
19h00 Nt Chính  
Ba      
19h00 Giáo họ Đaminh  
     
19h00 Nt Chính  
Năm      
19h00 Giáo họ Đaminh  
Sáu      
19h00 Nt Chính  
Bảy      
19h00 Giáo họ Đaminh  
Chúa Nhật  7h00 Nt Chính  
9h00 Giáo họ Đaminh  
15h00 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(25/10/2021) KONTUM