Giáo Xứ Mân Côi

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Dun, H. Chư Sê
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD; Luy Nguyễn Lê Bảo, SVD
Giáo dân: 949
Bổn mạng giáo xứ: 949
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
18h00 Nút Riềng  
Ba 5h00 Nt Chính  
18h00 Hố Lâm  
5h00 Nt Chính  
18h00 Pan  
Năm 5h00 Nt Chính  
     
Sáu 5h00 Nt Chính  
     
Bảy 5h00 Nt Chính  
18h00 Mor  
Chúa Nhật  9h00 Nt Chính  
17h00 Nt Chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(12/03/2022) KONTUM