Giáo Xứ Phaolô H’neng

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: thôn 4, thị trấn Đăk Đoa
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Micae Ya Thu
Giáo dân: 2300
Giáo họ trực thuộc: 3

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h30 Nt Chính  
     
Ba 5h30 Nt Chính  
     
5h30 Nt Chính  
     
Năm      
17h30 Nt Chính  
Sáu 5h30 Nt Chính  
     
Bảy 5h30 Nt Chính  
16h30 Ngol (làng cùi)  
Chúa Nhật  6h30 Nt Chính  
8h30 Plei Piơm  
16h30 Nt chính và làng Groi  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(22/06/2021) KONTUM