Giáo Xứ Thánh Tâm

Địa Chỉ

Đường: 542 Hùng Vương
Thành phố: Plei Ku

Phường/xã: Phù Đổng
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Đaminh Đinh Quang Vinh
Giáo dân: 5694
Giáo họ trực thuộc: 1

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính + Plei Nhao  
17h30 Nt Chính  
Ba 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Năm 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính + Plei Nhao  
Sáu 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Bảy 5h00 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h30 Nt Chính  
9h00 Nt Chính  
15h00 Plei Nhao  
  17h30 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(25/05/2021) KONTUM