Giáo Xứ Đăk Kơđem

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Huyện Đăk Hà, Xã Đăk Ui
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Micae Nguyễn Tuấn Huy
Giáo dân: 7000

Giáo họ trực thuộc: Kongu

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ

Giờ Lễ

Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)

Ghi Chú

Hai

5h00

Đăk Kơđem

Ba

18h00

Kongu

5h00

Làng Kon Boong

Năm

5h00

Đăk Kơđem

Sáu

18h00

Kongu

Bảy

5h00

Đăk Kơđem

18h00

Kongu

Chúa Nhật 

6h00

Kongu

7h30

Đăk Kơđem

Lược Sử Giáo Xứ

Cập nhật mới: (17/05/2022)
WGPKT(02/08/2021) KONTUM