Giáo Xứ Đăk Tân

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Thôn 3- H. Kon Rẫy
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Đinh Văn Vinh
Giáo dân: 3175
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h15 Nt Chính  
5h15 Kon Srêh  
Ba 5h15 Nt Chính  
5h15 Kon Kenh  
5h15 Nt Chính  
5h15 Kon Bokdeh  
Năm 5h15 Kon Ktưh  
18h00 Nt Chính  
Sáu 5h15 Nt Chính  
5h15 Kon Skoi  
Bảy 5h15 Kon Smuôn  
17h30 Kon Skoi  
19h00 Nt Chính  
Chúa Nhật
 
5h30 Kon Slak  
7h30 Nt Chính  
16h30 Kon Kenh 18h00 Kon Ktưh

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(14/06/2021) KONTUM