Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm C

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu mời gọi người Kitô hữu cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Người. Với ước mong trở nên những sứ giả Tin Mừng cứu độ,  chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

  1. Hội Thánh là dấu chỉ ơn cứu độ Chúa ban cho nhân loại, / và có sứ mạng rao giảng Chúa Giêsu cho mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh nhiều thợ gặt lành nghề / để chu toàn sứ vụ đem Tin mừng đến cho mọi loài thọ tạo.
  2. Tin tưởng phó thác và sẵn sàng vác Thập giá theo Chúa là thái độ sống của mọi Kitô hữu trong mọi hoạt động tông đồ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Mục tử và Kitô hữu / biết đặt trọn niềm tin vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa / gương mẫu trong đời sống đức tin / để trở nên công cụ truyền giáo hữu hiệu trong vai trò của mỗi người.
  3. Khát vọng sâu xa nhất của con người ở mọi thời đại / là được sống bình an và hạnh phúc./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Lòng Thương Xót Chúa / ban hoà bình cho những vùng còn khói lửa chiến tranh / để hết thảy mọi người được an cư lạc nghiệp / và được sống hạnh phúc và an bình.
  4. “Anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt ra gặt lúa về”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết góp phần vào việc đào tạo những linh mục tương lai cho giáo phận / bằng lời cầu nguyện / và bằng việc rộng rãi giúp đỡ Chủng viện phát triển vững mạnh.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa cần nhiều người giúp Chúa giảng đạo. Xin thương tuyển chọn nhiều người trong gia đình và trong cộng đoàn chúng con y. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.