11/5/2022 – Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 12, 24 – 13, 5a

“Hãy dành Saolô và Barnaba riêng cho Ta”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, lời Chúa được lan rộng và tiến triển. Nhưng Barnaba và Saolô, sau khi hoàn tất sứ mạng, đã rời Giêrusa-lem, đem theo Gioan cũng gọi là Marcô.

Bấy giờ trong Hội Thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thơ ấu, và Saolô. Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: “Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định”. Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường.

Được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xêlêucia, rồi từ đó vượt biển sang Cyprô. Khi đến Salamina, hai ông rao giảng lời Chúa trong các hội đường Do-thái.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 12, 44-50

“Ta là sự sáng đã đến thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Đấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Đấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian. Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                       Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

 

“Tôi là ánh sáng, Tôi đến thế gian để bất cứ ai tin vào Tôi thì không ở lại trong bóng tối”

   1/ Ánh sáng ở đây hiểu theo nghĩa bóng tức là Ánh sáng linh hồn, sự sáng suốt tâm linh.

   2/ Ánh sáng của trí khôn hiểu biết đúng đắn về mọi vấn đề, tránh được lầm lẫn, sai lạc vô cùng tai hại. người ta nói: “Sai 1 ly, đi một dặm”.

   3/ Ánh sáng đức tin, tìm đúng chân lý để tin. Chính xác hơn là tìm thấy Đấng là Chân lý đức tin. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô: Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha mà không tin Thầy (Ga 14, 6).

   4/ Ánh sáng tâm hồn, đó là Tấm lòng đã được Chúa thanh tẩy, biết chạnh thương, bao dung, nhậy bén trước những nỗi đau khổ của người khác, giống như người Samaritanô nhân hậu.

   5/ Người không tin Chúa Giêsu, thì không biết sự thật, nên mê tín dị đoan, tin thờ ngẫu tượng, thờ cả rắn rít, chó, voi, thờ các lãnh tụ… Thường là những con người độc tài khát máu như Pônpốt, Hítler… Xây đền miếu, tượng đài hoành tráng tốn phí, đốt vàng mã… tốn tiền vô ích lại gây ô nhiễm… coi bói toán tử vi, ngày giờ… toàn chuyện lừa gạt… Cuối cùng chết chẳng được vào Thiên Đàng… không tin Chúa Giêsu khổ sở vậy đó!

   Chúng con được Chúa ban Đức Tin. Chúng con cám ơn Chúa muôn ngàn trùng…

***********

 “Tin hay không tin… là sống mãi hay trầm luân…”    

WGPKT(08/05/2022) KONTUM