Lời Chúa Trong Tuần XXXIV Thường Niên – Năm C

21.11.2022 – Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên

                      Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ 

.22.11.2022 – Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên

                      Thánh Xê-xi-li-a, Trinh Nữ, Tử Đạo

23.11.2022 – Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên

24.11.2022 – Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên

                     Thánh Anrê Dũng Lạc Và Các Bạn Tử Đạo 

25.11.2022 – Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên

26.11.2022 – Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên

WGPKT(25/11/2022) KONTUM