Phỏng Vấn Cha Niphot Thianwihan, Linh Mục Thái Lan Đầu Tiên Của Giáo Phận Chiang Mai

Nguồn: Vaticannews

WGPKT(05/11/2019) KONTUM