Thông Báo Của Ban Yao Phu Giáo Phận

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Yao Phu Giáo Phận

WGPKT(05/11/2019) KONTUM