Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Giáo Xứ Phú Tâm PờTó (22/07/2022)

WGPKT(23/07/2022) KONTUM