Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh 28/08/2003

WGPKT(26/12/2018) KONTUM