Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 50 Năm Linh Mục Của Đức Cha Micae

WGPKT(22/12/2018) KONTUM