Thiệp Mời Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Nhà Mục Vụ & Nhà Giáo Lý Giáo Xứ An Sơn 30.12.2022


WGPKT(13/12/2022) KONTUM